ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

 
 
ΤΟ ΣΕΤ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ SUSTAIN   ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ DECYDE-ΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ
     

Το SUSTAIN έχει αναπτύξει ένα σύστημα μεθοδολογίας και βαθμολόγησης που βασίζεται σε Δείκτες και το οποίο δίνει τη δυνατότητα αυτό-αξιολόγησης στις τοπικές και περιφερειακές Αρχές προκειμένου να αποτιμήσουν την απόδοσή τους ως προς τη Αειφορία με σκοπό να βελτιώσουν τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών τους.

  Το DeCyDe-για-Αειφορία είναι ένα φιλικό προς το χρήστη υπολογιστικό φύλλο που λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων προσδίδοντας μια αριθμητική τιμή σε επιμέρους δείκτες. Πρόκειται για μια προσέγγιση η οποία είναι σύμφωνη με την τάση που εκφράζουν κοινές πολιτικές για την μετάβαση από μια καθαρά εννοιολογική και θεωρητική άποψη σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, βασισμένη σε παρατηρημένα δεδομένα.
     

ΤΟ ΣΕΤ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ SUSTAIN
Ένα Σετ ευκόλως μετρούμενων δεικτών Αειφορίας

  DECYDE-ΓΙΑ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ένα υπολογιστικό φύλλο, ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων
     
     
ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ SUSTAIN    
   

DeCyDe για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ  
   
ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
Ένας οδηγός για την αυτό-αξιολόγηση  της Αειφορίας με την χρήση Δεικτών και ενός μέσου μέτρησης αυτών
 
   
ΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Έκθεση καλών Πρακτικών και Πολιτικής
 
   
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ
Ένας Οδηγός που παρουσιάζει τις γνώσεις που αποκομίσθηκαν από την συμμετοχή στο SUSTAIN
 
   
ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Έκθεση για τη βαθμολόγηση και αξιολόγηση των κριτηρίων Αειφορίας
 
     

 

Θα υπάρξουν 6 εργαστήρια για να ερευνηθούν και να συζητηθούν θέματα αειφορίας, κριτήρια αλλά και μεθοδολογίες για την μέτρηση των δεικτών.

Εργαστήριο 1: Αξιολόγηση των κριτηρίων που απαιτούνται για την αειφόρο ανάπτυξη (Κύπρος).
Εργαστήριο 2: Καθορισμός των κριτηρίων που αφορούν το περιβάλλον αλλά και την βιοποικιλότητα για να έχουμε αειφόρο ανάπτυξη (Γερμανία).
Εργαστήριο 3: Καθορισμός των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για να έχουμε αειφόρο ανάπτυξη (Ιταλία).
Εργαστήριο 4: Δημιουργία ενός εφαρμόσιμου οδηγού για Αρχές (UK).
Εργαστήριο 5: Δημιουργία ενός οδηγού βελτίωσης της αειφόρου ανάπτυξης (Πορτογαλία).
Εργαστήριο 6: Αξιολόγηση των κριτηρίων που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη (Ιρλανδία).

 

Θα υπάρξουν επίσης 6 διαπεριφερειακές επισκέψεις ανταλλαγής που θα συμπληρώσουν τα εργαστήρια δίνοντας την ευκαιρία στους εταίρους, να ανταλλάξουν την εμπειρία τους σε θέματα αειφορίας, επιτρέποντας την μεταφορά των καλύτερων πρακτικών αυτές είναι εφαρμόσιμες.
Οι επισκέψεις έχουν προγραμματιστεί να είναι οι εξής:

Επίσκεψη 1: Μπορεί η αειφορία μα γεφυρώσει μοιρασμένες κοινότητες (Κύπρος).
Επίσκεψη 2: Ο ρόλος των τοπικών αρχών στην αειφόρο ανάπτυξη (Γαλλία).
Επίσκεψη 3: Ευκαιρίες για τα νέα κράτη μέλη (Ολλανδία).
Επίσκεψη 4: Οι ανάγκες των μικρών νησιών (Ελλάδα).
Επίσκεψη 5: Δείχνοντας ότι ο μαζικός-τουρισμός μπορεί να είναι βιώσιμος (Ισπανία).
Επίσκεψη 6: Πολιτισμός και αειφόρος ανάπτυξη (Σλοβενία).